פרסום תכנית עבודה לרשת חלוקה לגז טבעי

19

לידיעת הציבור :

תכנית 424-0937946

בהתאם להחלטת רשות הרישוי לענייני הגז הטבעי מיום 14/4/2021 מצ"ב הודעה בדבר פרסום תכנית עבודה לרשת חלוקה לגז טבעי להשגות הציבור .

להלן הפירוט:

תבע גז לאתר.pdf

Источник